REGULAMIN

REGULAMIN CAMPINGU STOŁOWOGÓRSKIEGO NR 26 W RADKOWIE

Szanowni Goście i Odwiedzający,
Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu Państwu przyjemnego pobytu.
Przebywanie na terenie campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Goście przebywający na campingu Stołowogórskim nr 26, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2. Camping Stołowogórski nr 26 działa sezonowo od 28.04 do 30.09.
3. Do korzystania z campingu uprawnione są osoby zameldowane w recepcji. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
4. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w recepcji campingu czynnej od godz. 8:00 do godz. 20:00.
5. Całodobowo na terenie campingu mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.
6. Należność płatna jest za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do campongu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
7. Doba campingowa trwa od godz. 12:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego.
8. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo campingu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
9. Na campingu obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00.
10. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie tego faktu w recepcji.
11. Camping gwarantuje swoim Gościom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z posiadaną kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji.
12. Camping zapewnia:
a)warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
b)bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościach,
c)profesjonalną i uprzejma obsługę w zakresie usług,
13. Camping nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
14. Turysta powinien zawiadomić pracownika recepcji campingu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
15. Camping zapewnia bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy.
16. Camping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, których nie oddano do depozytu, pozostawione w przyczepach campingowych, camperach, namiotach i pokojach.
17. Rzeczy wartościowe w depozycie campingu przyjmowane są tylko do wysokości 1000 zł.
18. Przebywanie psów na terenie całego ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom campingu.
19. Na campingu można parkować samochody w wyznaczonych miejscach lub bezpośrednio przy namiotach lub przyczepach.
20. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia campingu, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym recepcji. Kontakt do osoby zarządzającej campingiem znaduje się recepcji.
21. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
UWAGA! Osoby używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.
22. Zarządca campingu zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu campingu przez Gości, nie przestrzegających regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
23. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w recepcji campingu.
24. Za dewastację, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy campingu będą obciążani dodatkowymi opłatami.
25. Camping może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, Gości lub szkodę na osobie Gościa, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
26. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu campingu odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami, cennikiem i regulaminami.
27. Nieczystości i odpadki w workach na śmieci należy wynosić do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie campingu.
28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.